Over ons2019-12-30T14:45:01+00:00

Over ons

Ontstaan Special Forces

In 2006 werd vanuit de Prinsenstichting een voetbalteam opgericht voor mensen met een verstandelijke beperking. Binnen de gemeente Purmerend waren de  sportverenigingen toen nog niet voldoende ingericht om deze doelgroep een gepaste plek te bieden. VV Oosthuizen kon het team wel opnemen en zo was het eerste g-team van de gemeente Zeevang was een feit.

Na enige jaren lukte het uiteindelijk wel het team binnen Purmerend te verwelkomen. En dat was fijn, omdat de meeste spelers uit Purmerend kwamen. In april 2013 verhuisde het team van VV Oosthuizen naar V.V. Wherevogels. Toen ontstond ook het idee om een project te ontwikkelen waarmee het sporten voor deze doelgroep breder te kon worden uitgerold.

Initiatiefnemers Ron Rijser van Rijser transport en Marjo Verheij van Bureau Vrijetijdsbesteding van de Prinsenstichting, de toenmalige trainers-coaches van het g-team Oosthuizen, zochten de samenwerking op met sportstichting Spurd. Dankzij toekenning van de Sportimpuls kon het samenwerkingsverband handen en voeten krijgen. Voor dit pilotproject werd de naam Special Forces gekozen.

Klik hier voor de statuten van de Special Forces

Financiën en jaarverslag 2018

Het jaar 2018 stond in het teken van de oprichting van de stichting. Meer concreet: het vormen van bestuur en raad van advies, het maken van de web-site en een start maken met aantrekken van sportverenigingen. In dit jaar van oprichting waren de inhoudelijke activiteiten bescheiden; promotie en acquisitie vormden de hoofdmoot. Voor 2019 verwachten we dan aan de slag te gaan met meer inhoudelijke activiteiten.

Die ontwikkeling is ook terug te zien in het financiële jaarverslag over 2018. De stichting begon zonder eigen middelen en eindigde het jaar met een positief saldo van €9066. Aan opbrengsten genereerde de stichting €10.100, vooral bestaande uit waarderingssubsidies, sponsoring en het batig liquidatiesaldo van de Stichting Gehandicaptensport Waterland (SGW) welke ophield te bestaan. De kosten kwamen vooral voort uit de op en inrichting van de stichting.

Zie bijgaand overzicht van de winst en verliesrekening en de balans.

Het bankrekeningnummer van de stichting is NL55ABNA0826651321

Het KvK nummer van de stichting is KVK 41235017

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van de Stichting is 815591895

De betrokken partners in het pilotproject waren de zorginstelling de Prinsenstichting, Ron Rijser van Rijser transport, de voetbalverenigingen VPV Purmersteijn, v.v. de Wherevogels, FC Purmerend en ZVVO, de Martin Luther Kingschool en Spurd (Sportstichting Purmerend). Het gezamenlijke doel was: het creëren van sportmogelijkheden in Purmerend (en omgeving) voor mensen met een (verstandelijke) beperking en/of voor mensen met een autisme spectrum stoornis.

Bij de afsluiting van de pilot in 2015 zijn 77 deelnemers lid geworden bij zeven reguliere sportverenigingen (in totaal hebben 8 verenigingen deelgenomen). Vanwege dit grote succes is het concept Special Forces verder uitgewerkt en heeft dit ertoe geleid dat in 2018 de stichting Special Forces werd opgericht om zo de doelstellingen te kunnen uitrollen naar partners buiten Purmerend.

MISSIE EN VISIE SPORT

De belangrijkste doelstelling van Special Forces Sport  is het initiëren en organiseren van sporten en bewegen voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking. Als uitgangspunt heeft Special Forces Sport: sporten binnen het reguliere sportverenigingsleven waar mogelijk en sporten in een aangepaste c.q. beschermde omgeving waar nodig.  Bij Special Forces is meedoen het sleutelwoord: meedoen in een sport, al dan niet binnen een team, bij een sportvereniging of sportaanbieder (non-profit). Want voor wie meedoet binnen de lijnen, wordt de stap naar actiever participeren in een breder maatschappelijk speelveld ook makkelijker!

Binnen Stichting Special Forces wordt een totaalconcept beoogd, dat wil zeggen: iedereen tussen de 4 en 104 met een beperking kan meedoen. Aangepast sporten wordt op verschillende gebieden gestimuleerd en gefaciliteerd. Dit loopt uiteen van het ondersteunen en adviseren van verenigingen die een aangepast team willen starten dan wel een bestaande aangepaste sporttak binnen de verenigingen willen continueren of uitbreiden, tot het creëren van de mogelijkheden voor een individu met beperking binnen het reguliere sportverenigingsleven. Special Forces Sport streeft zo veel mogelijk naar sporten op maat.

MISSIE EN VISIE WORK

Stichting Special Forces heeft een verbindende rol én een voorbeeldfunctie. Stichting Special Forces wil mede een opstap bieden naar regulier sporten om uiteindelijk toe te werken naar verdere integratie in het maatschappelijk leven (dagbesteding en (on)betaald werk). Binnen het programma Special Forces Work wordt nauw samen gewerkt met diverse zorginstellingen en partijen uit het bedrijfsleven. Special Forces Work is bedoeld voor jongeren en volwassenen, van wie de verwachting is dat zij (deels) kunnen werken in een meer beschutte omgeving of bij een werkgever maar die daarbij wel (blijvende) ondersteuning nodig hebben. De begeleiding naar werk wordt verzorgd door professionals in dienst bij een participatie- c.q. reïntegratie-afdeling van een zorginstelling. De zorginstellingen zijn deelnemer/partner van stichting Special Forces en delen de visie middels sport te kunnen toewerken naar verdere integratie in het maatschappelijk leven.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Ron Rijser: Voorzitter

Jancor de Boer: Penningmeester

Pauline Sepers: Secretaris

Klik hier voor de gegevens van de bestuursleden